STROKOVNI AKTIVI

 

STROKOVNI AKTIVI

 

UČITELJEV SLOVENŠČINE

ČLANICE
 • Katja PERŠIČ – vodja aktiva, Lidija Butina, Lucija MEJAČ PETEK, Nataša SPINDLER, Nadja SERAŽIN, Katja VIDMAR.
 • Knjižničarka: Vesna ZALOŽNIK
IZVAJANJE POUKA
 • Pri pouku uporabljamo predpisane učbenike in delovne zvezke.
 • Aktiv učiteljev slovenščine pripravi napotke za delo pri pouku, ki vključujejo obveznosti dijakov, pisno in ustno ocenjevanje ter govorne nastope in minimalne standarde.
 • Pouk poteka v sodelovanju s šolsko knjižnico, kjer so na voljo obravnavana leposlovna dela, strokovna literatura, jezikovni priročniki, revije in časopisi.
 • Pouk poteka v učilnicah, ki imajo primerno avdio-vizualno in računalniško opremo.
DODATNE DEJAVNOSTI V OKVIRU PREDMETA
 • Za vse dijake organiziramo kulturne dejavnosti (oglede gledaliških in filmskih predstav).
 • Dijaki pišejo v šolsko glasilo Feti se udeležujejo različnih literarnih natečajev.
 • Dijaki tekmujejo v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje.
 • Dijaki sodelujejo na srečanjih s pisatelji in strokovnjaki.
 • Za dijake, ki jim slovenščina predstavlja drugi jezik, organiziramo tečaj slovenščine za tujce.
 • Dijaki sodelujejo v dramskem krožku.
 • Dijaki so aktivni v novinarskem krožku s prispevki za našo spletno stran.

 

POVEZAVE DO GRADIV

http://gradiva.txt.si/slovenscina/

DOMAČE BRANJE
1. LETNIK
 • Zgodbe Svetega pisma
 • Antične pripovedka
 • Sofokles: Antigona/Kralj Ojdip
 • Shakespeare:Romeo in Julija
 • Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
 • Prostoizbirno besedilo
2. LETNIK
 • Prešeren: Krst pri Savici
 • Dostojevski: Zločin in kazen
 • Kersnik: Jara gospoda
 • Tavčar: Visoška kronika
 • Prostoizbirno besedilo
3. LETNIK
 • Wilde: Saloma
 • Cankar: Hiša Marije pomočnice / Na klancu
 • Grum: Dogodek v mestu Gogi
 • Od Preglja do Kosmača: Pregelj, Matkova Tina; Prežihov Voranc, Boj na požiravniku / Samorastniki; Kranjec, Režonja na svojem; Kosmač, Tantadruj
 • Svetovna novela 19. in 20. stol. (izbor, Klasje)
 • Camus: Tujec
 • Prostoizbirno besedilo
4. LETNIK
 • Jančar: Veliki briljantni valček
 • Zidar: Sveti Pavel
 • Prostoizbirna besedila (priprava na poklicno maturo)

Domača branja se določijo po presoji profesorice.

O PREDMETU

Slovenščina je temeljni splošnoizobraževalni predmet v srednjem strokovnem izobraževanju. Zaradi pomena, ki ga ima slovenščina kot materni oz. prvi in/ali državni jezik v osebnem, poklicnem in družbenem uresničevanju posameznika, ima predmet obsežne in razvejane naloge. Dijaki se pri njem usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivajo za to potrebno znanje. Razvijajo zavest o pomenu materinščine sploh, o slovenščini kot državnem jeziku, o njeni enakopravnosti v EU in o njeni izrazni razvitosti na vseh področjih družbenega in zasebnega življenja, po kateri je enakovredna velikim svetovnim jezikom.

CILJI PREDMETA
 • Dijaki se zavedajo pomembne vloge slovenskega jezika v svojem osebnem, družbenem in poklicnem življenju.
 • Zavedajo se, da je slovenski jezik državni jezik v Republiki Sloveniji, in to upoštevajo, poznajo pa tudi položaj italijanskega in madžarskega jezika ter drugih jezikov vSloveniji ter položaj slovenskega jezika v zamejstvu in izseljenstvu.
 • Zavedajo se, da je slovenski jezik temeljna prvina njihove državljanske identitete, skupaj s književnostjo pa tudi najpomembnejši del slovenske kulturne dediščine; tako si oblikujejo svojo državljansko zavest.
 • Tisti, za katere je slovenščina materni/prvi jezik, se zavedajo, da je slovenščina najbolj naravna socializacijska danost, saj se z njo vseskozi, najlaže in najuspešneje izražajo, ter da je slovenščina temeljna prvina njihove osebne in narodnostne identitete; tako si oblikujejo svojo narodno zavest.
 • Razvijajo zmožnost pogovarjanja, poslušanja, branja, pisanja in govorjenja raznih besedil. Razvijajo jezikovno, slogovno in metajezikovno zmožnost v slovenskem jeziku.
 • Razvijajo zmožnost literarnega branja in se usposabljajo za branje in interpretacijo literarnih besedil (posebej domača branja).
 • Preizkušajo se v pisnem in govornem (po)ustvarjanju literarnih besedil.
 • Razvijajo zmožnost tvorjenja raznovrstnih neumetnostnih besedil.
 • Seznanjajo se z razvojem slovenske in evropske književnosti, z avtorji in deli; besedila zvrstno-opredeljujejo, prepoznavajo njihovo sestavo, jih umeščajo v prostor in čas ipd.

UČITELJEV TUJIH JEZIKOV

ČLANICE

Simona DEMŠAR – vodja aktiva, Alenka BEG LAUKO, Polonca BEVEC, Vesna ŠUŠNICA ILC, Jana Alenka JANČAR, Hana ĆOSIĆ (Nadomeščanje Sabine KOSEDNAR), Monica CALTRAN, Barbara URH.

PREDSTAVITEV AKTIVA

V aktivu tujih jezikov na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana je poleg učiteljic angleškega jezika zaposlena tudi učiteljica nemškega jezika.

Angleščino oziroma nemščino kot prvi tuji jezik poučujemo dijake od prvega do četrtega letnika. Dijake vsa štiri leta pripravljamo na pisni in ustni del mature, saj je angleščina/nemščina izbirni maturitetni predmet. Pri tem nam je v pomoč, da nas sodelavka Vesna Šušnica Ilc kot članica Državne predmetne izpitne komisije za angleščino ter zunanja ocenjevalka pri splošni maturi redno seznanja z novostmi pri ocenjevanju pisnega in ustnega dela izpita ter pripravi vprašanj za ustni izpit.

V četrtem letniku programa ZN dijake poleg splošne angleščine/nemščine poučujemo tudi predmet strokovna angleščina/nemščina, kjer se dijaki urijo predvsem v bralnem sporazumevanju ter govornem in pisnem sporočanju.

V tem šolskem letu je vodja aktiva Simona Demšar, Polona Bevec opravlja vlogo pomočnice ravnateljice, Vesna Šušnica Ilc pa je predsednica Sveta šole. Vesna Šušnica Ilc in Simona Demšar opravljata tudi delo razrednika.

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

V prizadevanju za visoko strokovno raven pouka se sodelavke redno strokovno izpopolnjujemo. Vesna Šušnica Ilc in Barbara Urh sta s podiplomskim izobraževanjem pridobili naziv magistra znanosti. Simona Demšar, Vesna Šušnica Ilc in Barbara Urh so dosegle naziv svetovalka, Vesna Šušnica Ilc pa tudi naziv svetnik.

TEKMOVANJA

Za dijake 1.,2. in 3.letnikov, ki znanja ne želijo preverjati le v okviru pouka angleščine, organiziramo tekmovanja iz znanja jezika in poznavanja britanske in ameriške kulture. Dijake 3.letnikov, ki so na šolskem tekmovanju uspešni, pa spremljamo tudi na regionalna in državna tekmovanja, na katerih so v preteklih letih naši dijaki že dosegli lepe uspehe (bronasto oziroma zlato priznanje).

Dijakom, ki radi berejo, vsako leto omogočimo sodelovanje na šolskem bralnem tekmovanju za bralno značko.

STROKOVNA POMOČ DIJAKOM S POSEBNIMI POTREBAMI

Seveda je poskrbljeno tudi za dijake, ki jim angleščina ni tako domača. Vse večjemu številu dijakov z odločbo o posebnih potrebah ter drugim dijakom, ki potrebujejo dodatni pouk pri angleščini, nudi pouk Sabina Kosednar. Letos jo sicer nadomešča Hana Ćosić.

Hana Ćosić je prevzela tudi pripravo na splošno maturo iz angleščine za dijake, ki želijo opravljati splošno maturo in nadaljevati študij na fakulteti.

INTERESNE DEJAVNOSTI

Kot dejavnost, ki jo dijaki lahko uveljavljajo tudi kot prosto izbrano interesno dejavnost, letos pripravljamo angleški tabor kar na šoli. Glede na javnozdravstveno situacijo smo se odločili, da tabor lahko izvedemo kar »doma«.

EKSKURZIJE

V preteklih letih smo uspešno izpeljali kar nekaj kulturno-jezikovnih ekskurzij v London, na Irsko in Škotsko. Zaradi javnozdravstvene situacije doma in po svetu smo lani in letos organizacijo ekskurzije preložili na čas, ko bo spet varno potovati.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Vsako leto članice aktiva tujih jezikov sodelujejo pri poučevanju slušateljev v izobraževanju odraslih. Letos je to Alenka Beg Lauko.

SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK

Alenka Beg Lauko, ki poučuje tudi slovenski jezik, izvaja pouk slovenščine kot tujega jezika za dijake migrante.

 

UČITELJEV MATEMATIKE, FIZIKE IN INFORMATIKE

ČLANI
 • Mojca MURSA– vodja aktiva, Uroš BOLTIN, Nina KUNSTELJ, Kevin CVETEŽAR (nadomeščanje Andreje KOŽELJ), Tamara Tekavec, Vera OREŠNIK, Mateja POTOČNIK, Urška MLAKAR, Tjaša PEVEC (nadomeščanje Irene ZALAZNIK).

 

PROGRAM DELA
 • Priprava letnih delovnih načrtov in načrtov ocenjevanja znanja za predmete, ki jih poučujemo.
 • Določitev minimalnih standardov znanja.
 • Oblikovanje enotnih kriterijev za ocenjevanje znanja pri pouku, popravnih izpitih.
 • Predlog za nakup učbenikov, strokovne literature, učnih pripomočkov.
 • Udeležba na seminarjih in študijskih skupinah za posodabljanje našega znanja.
 • Organizacija matematičnega tekmovanja (Tamara Tekavec).
 • Poučevanje v oddelkih izobraževanja odraslih: Urška Mlakar (matematika, informatika), Uroš Boltin (fizika).
 • Govorilne ure za dijake in starše.
 • Delo z dijaki s posebnimi potrebami.
 • Delo z nadarjenimi dijaki.

 

AKTIVNOSTI
 • Matematično tekmovanje
 • Organizacija matematičnega tabora v Martuljku, ki je namenjen pripravam na PM iz matematike.

UČITELJEV NARAVOSLOVJA

ČLANICE
 • Marjana DOLINAR – vodja aktiva, Irena FUNDA, Snežana KOCIJANČIČ, Nevenka MEDIJA, Nataša OSOJNIK, Ida TARMAN ŠMIT, Tatjana MOZETIČ, Majda TREVEN, Neva REBOLJ.
PROGRAM DELA
 • Izvedba pouka.
 • Priprava letnih delovnih načrtov in načrtov ocenjevanja znanja.
 • Oblikovanje kriterijev za ocenjevanje znanja.
 • Določitev minimalnih standardov znanja.
 • Priprava predlogov za nakup strokovne literature, učbenikov ter drugih učnih pripomočkov.
 • Izobraževanje profesoric s področja IKT in s posameznih strokovnih področij.
 • Izvedba govorilnih ur za dijake in starše ter za udeležence izobraževanja odraslih.
 • Vodenje in izvedba različnih krožkov: anatomsko-biološkega, fotografskega, kemijskega, latinskega.
 • Priprava dijakov na ekokviz in izvedba kviza.
 • Izvedba raziskovalne dejavnosti.
 • Sodelovanje na 15. mladinskem tekmovanju Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije.
 • Izvedba likovne delavnice in likovno-anatomske razstave.
 • Delo z nadarjenimi dijaki.
 • Poučevanje v oddelkih izobraževanja odraslih.
 • Koordiniranje prostovoljnega socialnega dela.
 • Sodelovanje z Zbornico – Zvezo.

 

RAZISKOVALNE NALOGE

17. 5. 2012 so dijaki  pod mentorstvom Tanje Mozetič in Katarine Gradišar sodelovali na srečanju mladih raziskovalcev in mentorjev mesta Ljubljana z naslovom Zaupajmo v lastno ustvarjalnost z naslednjimi raziskovalnimi nalogami: Življenje mladostnikov z diabetesom tipa1  (dijakinji; Andreja Pelin in Špela Zupančič) Etični vidik evtanazije (dijakinja Petra Polanič) Naloga se je uvrstila na državno tekmovanje, kjer je  dosegla 2. mesto in nagradni izlet v Italijo. Državno tekmovanje je potekalo v Murski Soboti 21. 5. 2012. Sodelovanje v okviru Krkinih nagrad Dijakinja Petra Polanič in mentorici Katarina Gradišar in Tanja Mozetič so bile 14. 9. 2012 na podelitvi Krkinih nagrad in priznanj v Novem Mestu, kjer so si med drugim ogledali  tudi oddelek za predelavo zdravil.   Sodelovanje na 13. Mladinskem tekmovanju Društva pljučnih in alergijski bolnikov Slovenije Predstavili smo ses plakatom in dosegli 2. mesto. Plakat je bil izdelan pod mentorstvom Tanje Mozetič.

 

LIKOVNO ANATOMSKA RAZSTAVA

Profesorica Tanja Mozetič je na šoli pripravila likovno anatomsko razstavo naših dijakov. Otvoritev razstave je bila 13. 5.2012 ob Dnevu medicinskih sester. Projektni teden V projektnem tednu Z znanjem do zdravja od 18. 10. do 21. 10. 2011 so profesorice skupaj z dijaki izvedle delavnice:

 • Ida Tarman-Šmit: Nevidni živi svet,
 • Nataša Osojnik in laborantka Irena Funda: Čudežne barve.

 

FESTIVAL ZNANOSTI

5.10. 2011 sta v Cankarjevem domu v Ljubljani  profesorici Ida Tarman Šmit in Marjana Dolinar z dijaki izvedli delavnico z naslovom Zgradba srca in vpliv fizične aktivnosti na frekvenco srčnega utripa.

UČITELJEV DRUŽBOSLOVJA

ČLANICE
 • Katarina GRADIŠAR SEIFERT– vodja aktiva, Maja KLANČIČ, Janja JAKŠA, Tamara RADOŠEVIĆ, Zdenka KOČEVAR, Tanja ŠTUHEC, Matic KOKOŠAR.
Program dela:
 • Ureditev letnih priprav na pouk,
 • oblikovanje skupnih kriterijev za pisno in za ustno ocenjevanje pri pouku, popravnih izpitih,
 • nabava pripomočkov za izvedbo pouka,
 • skrbniki  kabinetov
 • profesor, ki sam poučuje predmet, si naredi program dela.

UČITELJEV STROKOVNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA

ČLANI

 • Tatjana HROVAT AHAC, Katarina KASTELIC  – vodji aktiva, Medeja BUČAR, Branko ČEH, Julijana BEKŠ, Jelka BRČKALIJA, Sabina EGART, Špelca FLERIN, Tanja GAŠPERLIN, Tanja GIULIATTI DAVINIĆ, Helenca POPLAS PETELIN, Mateja PUC, Nikica GRKMAN, Dragana Grahovec, Lučka GORJAN, Tina HABAJEC, Helena JANEŽIČ BOŽIČ, Jasmina ISTENIČ. Tatjana KORITNIK, Damijana KOZINA, Helena KRAKAR, Nevenka KRALJ, Patricija V. RASPOTNIK, Mojca KOTNIK, Ksenija LOVREC,  Elizabeta PIKOVNIK, Vlasta PIVK ZAJEC, Neva REBOLJ, Lea STRAJNAR,  Aleksandra SORŠAK, Martina ŠKRABEC, Dragana ŠPANOVIĆ, Romana VODIŠEK, Mojca ZABUKOVEC, Darja ŽNIDARŠIČ.

PROGRAM DELA

 • Izdelava letnih delovnih načrtov in načrtov ocenjevanja znanja za strokovne module s področja zdravstvene nege.
 • Oblikovanje enotnih kriterijev ocenjevanja znanja pri pouku, popravnih in dopolnilnih izpitih.
 • Izvedba pouka v obliki medpredmetnega sodelovanja, učnih situacij in simulacije.
 • Izvajanje medpredmetnih hospitacij.
 • Mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah in tekmovanju srednjih zdravstvenih šol Slovenije za priznanje Angele Boškin.
 • Organizacija in izvedba šolskega projekta Ustvarjalna zdravstvena nega.
 • Sodelovanje pri izvedbi šolskega projekta Dan odprtih vrat.
 • Organizacija in izvedba novoletnega bazarja.
 • Sodelovanje v projektih SPIRIT, MEPI, EKO ŠOLA, ZDRAVA ŠOLA.
 • Vodenje prostovoljnega dela.
 • Koordinacija in sodelovanje pri mednarodnih projektih.
 • Organizacija in izvedba tabora Zgodovina zdravstvene nege (London).
 • Sodelovanje s Centrom za poklicno izobraževanje, Republiškim izpitnim centrom, Zavodom za šolstvo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, UKC Ljubljana, Mestno občino Ljubljana in drugimi institucijami.
 • Sodelovanje z različnimi društvi in organizacijami: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, DMSZT Ljubljana, Sekcija MS v vzgoji in izobraževanju, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Slovenska filantropija in drugo.
 • Sodelovanje na različnih dogodkih in izvajanje delavnic na sejmu Narava-zdravje, Festivalu za tretje življenjsko obdobje, v podjetju DM in drugo.
 • Sodelovanje v različnih šolskih komisijah.
 • Aktivna udeležba na strokovnih izobraževanjih.
 • Predstavitev šole in poklica na informativnem dnevu in osnovnih šolah.
 • Obeležitev pomembnih dni v šolskem letu.
 • Izvedba delavnic za dijake: Prva pomoč, Komunikacija z gluhimi in naglušnimi, Naučimo se učiti, Varna pot, Senzorično gledališče.
 • Sodelovanje pri šolskem projektu Knjižna infuzija.
 • Krožki za dijake: Urejeno šolsko okolje, Peka prazničnega kruha, Nega rok.
 • Skrb za promocijo zdravja zaposlenih.

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

 • Učiteljice strokovnoteroretičnih predmetov in praktičnega pouka sodelujemo pri poučevanju udeležencev izobraževanja odraslih.
 • Izvedba delavnic v projektu Munera 2 in Munera 3.

 

UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE

ČLANI
 • Elizabeta DOBRUN – vodja aktiva, Jurij ŠIFRAR, Aleš LAVRIČ, Jasmina MAUKO DIMOVSKI, Matej VOGRINC.
IZVAJANJE POUKA

Pouk športne vzgoje poteka v šolski telovadnici, kjer obravnavamo vsebine iz ekipnih športov z žogo, gimnastike in različnih elementarnih iger.V fitnesu uporabljamo fitnes naprave, izvajamo vaje na blazinah, uporabljamo plezalno steno, plešemo, igramo hokej in namizni tenis.

DODATNE DEJAVNOSTI V SKLOPU PREDMETA

Organiziramo dva športna dneva. Prvi je jeseni in ima pohodno vsebino, drugi je januarja in je namenjen zimskim aktivnostim v naravi. Organiziramo in vodimo nogometni, rokometni, košarkarski in odbojkarski krožek ter spremljamo dijake na številnih tekmovanjih v okviru ljubljanskih in slovenskih srednjih šol.Organiziramo tudi zimski tabor na mariborskem Pohorju in letni tabor v Strunjanu.

 

(Skupno 3.100 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost