KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Zadnja posodobitev 7. 3. 2024: .

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

 1. Izdajatelj:  SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
 2. Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: ravnateljica mag. Silva Kastelic
 3. Datum prve izdaje kataloga: 1.3.2007
 4. Datum zadnje spremembe: 1. 9. 2023
 5. Katalog je dostopen na spletni strani: http://szslj.si
 6. Druge oblike: tiskana oblika je dostopna v upravi zavoda na naslovu Poljanska cesta 61, Ljubljana
 7. Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije (45. člen Zmed-A):

telefon: 01/3001612, 031574519

 • Druga pooblaščena oseba: Polonca Bevec, pomočnica ravnateljice,

e-pošta: polonca.bevec@szslj.si, telefon: 01/3001613

 

 1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

 

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA

Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana

spletna stran: http://szslj.si

 

 1. ORGANIGRAM:
Ravnateljica mag. Silva Kastelic

silva.kastelic@szslj.si

telefon: 01/ 3001612

Pomočnica ravnateljice Polonca Bevec

polonca.bevec@szslj.si

telefon: 01/ 3001613

Pomočnica ravnateljice Aleksandra Soršak

aleksandra.sorsak@szslj.si

telefon: 01/3001626

Skupne službe:
Svetovalna služba

Gregor Mešič

 

 

Lara Jereb

 

 

Barbara Jovanović

 

 

Neža Sušnik

gregor.mesic@szslj.si

telefon: 01/ 3001632

 

lara.jereb@szslj.si

01/ 3001650

 

barbara.jovanovic@szslj.si

01/ 3001649

 

neza.susnik@szslj.si

01/3001648

Tajništvo šole Darja Ciber

darja.ciber@szslj.si

telefon: 01/ 3001611

fax: 01/ 3001650

Računovodstvo

 

 

 

Darja Marinko

 

 

Liljana Petrič

 

 

 

darja.marinko@szslj.si

telefon: 01/ 3001617

 

lijljana.petric@szslj.si

telefon: 01/ 3001644

Tajnica ŠMK za PM in ŠK za ZI Vera Orešnik

vera.oresnik@szslj.si

telefon: 01/ 3001614

Organizatorica praktičnega izobraževanja v delovnem procesu Tatjana Koritnik

tatjana.koritnik@szslj.si

telefon: 01/ 3001624

 

 

Organizatorica praktičnega pouka Nevenka Kralj

nevenka.kralj@szslj.si

telefon: 01/3001645

Organizator

izrednega izobraževanja

dr. Andreja Prebil

andreja.prebil@szslj.si

telefon: 01/ 3001628

Referat za dijake in udeležence izrednega izobraževanja Eva Maslo

eva.maslo@szslj.si

telefon: 01/ 3001625

 

 

 

 1. DELOVNO PODROČJE:

 

Vzgoja in izobraževanje na področju:

 

 • srednješolskega poklicnega izobraževanja bolničar-negovalec za poklic bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka (BN),
 • srednješolskega strokovnega izobraževanja zdravstvena nega za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege (TZN),
 • srednješolskega strokovnega izobraževanja zdravstvena nega za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik (SMS/SZ),
 • poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege
 • izredno izobraževanje na ravni:
 • srednješolskega poklicnega izobraževanja bolničar-negovalec za poklic bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka (BN),
 • srednješolskega strokovnega izobraževanja zdravstvena nega za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik (SMS/SZ),
 • srednješolskega poklicno tehniškega izobraževanja za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik (SMS/SZ).

Druge dejavnosti po ustanovitvenem aktu:

 • raziskovalna dejavnost,
 • dejavnost knjižnic,
 • drugo izobraževanje,
 • fotokopiranje in razmnoževanje,
 • izobraževanje odraslih,
 • oddaja prostorov.

 

 1. KATALOG JAVNIH STORITEV, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom:

 

 1. a) IZOBRAŽEVANJE:

 

 • IZOBRAŽEVANJE MLADINE :
  • izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja bolničar- negovalec/BN, raven: srednja šola,
  • izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja zdravstvene nege, srednja med. sestra/srednji zdrav./ZN, raven: srednja šola,
  • izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja zdravstvene nege, tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, raven: srednja šola,
  • izobraževalni program poklicno tehniškega izobraževanja, tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nega, raven: srednja šola.    

 

  • Izdaja javnih listin:
  • spričevalo po zaključenih letnikih,
  • spričevalo o poklicni maturi s prilogo k spričevalu,
  • spričevalo o zaključnem izpitu s prilogo k spričevalu.

 

 • IZREDNO IZOBRAŽEVANJE:
  • izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja bolničar- negovalec, smer bolničar-negovalec/BN, raven: srednja šola,
  • izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja zdravstvene nege, smer srednja med. sestra/srednji zdrav./ZN, raven: srednja šola,
  • izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja zdravstvene nege, tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, raven: srednja šola,
  • izobraževalni program poklicno tehniškega izobraževanja, tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nega, raven: srednja šola.    

 

  • Izdaja javnih listin:
  • spričevalo po zaključenih letnikih,
  • spričevalo o poklicni maturi s prilogo k spričevalu,
  • spričevalo o zaključnem izpitu s prilogo k spričevalu.

 

 1. b) USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE:
 • nacionalna poklicna kvalifikacija za maserja,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija za pedikerja.

 

POGOJI za vključitev v posamezen program so navedeni na spletni strani zavoda:

 naslov http://szlj.si

 

 

 1. URADNE URE
Uradne ure ravnateljice šole

mag. Silva Kastelic, ravnateljica

II. nadstropje, soba 214d

vsak dan od 12.00. do 13.00.
 

Polona Bevec,

pomočnica ravnateljice

II. nadstropje, soba 213c

po dogovoru
 

Aleksandra Soršak,

pomočnica ravnateljice

III. nadstropje, soba 

po dogovoru
Uradne ure v tajništvu šole

Darja Ciber, tajnica VIZ

II. nadstropje, soba 214c

vsak dan od  9.00 do 10.00 in od 12.00 do 13.00
Uradne ure za svetovanje mladini

Gregor Mešič, mag. soc. dela

III. nadstropje, soba 314

Lara Jereb, mag. psih.

III. nadstropje, soba 338

Barbara Jovanović, univ. dipl. pedagoginja

III. nadstropje, soba 338

Neža Sušnik, mag. soc. ped., soba 314

sreda od 8.00 do 9.00

 

Organizatorica praktičnega izobraževanja v delovnem procesu Tatjana Koritnik po dogovoru
Organizatorica praktičnega pouka Nevenka Kralj po dogovoru

Uradne ure v

izrednem izobraževanju

dr. Andreja Prebil, org. izobraževanja odraslih

III. nadstropje, soba 319

pon., tor., čet. od 14.00 do 15.30;

sreda od 10.00 do 12.00

Uradne ure v referatu za dijake in kandidate izrednega izobraževanja

Eva Maslo,  administratorka

III. nadstropje, soba 322

pon., tor., čet. od 13.00 do 15.00

sreda od 10.00 do 12.00

 

 

 • PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

 

 1. POVEZAVE NA DRŽAVNI REGISTER PREDPISOV za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:
 1. SEZNAM SPREJETIH PROGRAMOV IN NAČRTOV za področje delovanja zavoda:
 • Razvojni načrt šole 2022 do 2027
 • Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto (do 30. septembra za tekoče šolsko leto)
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih s samoevalvacijskim poročilom v preteklem šolskem letu (do 30. septembra za vsako preteklo šolsko leto)
 • Vsebinski finančni plan zavoda za posamezno šolsko leto (do 28. februarja za tekoče šolsko leto)
 • Poslovno in računovodsko poročilo (do 28. februarja za preteklo koledarsko leto)
 • Vzgojni načrt zavoda

 

 1. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, s katerimi upravlja zavod

Zavod ne vodi oziroma upravlja z javno evidenco.

 

 1. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH zbirk podatkov

Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

 

 1. SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV KOT DRUGA INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA:

 

DELOVNA RAZMERJA
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju UL RS št.: 95/07, 17/08, 58/08, 80/08, 67/17, 84/18
Kolektivna pogodba za javni sektor UL RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18
 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede UL RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja UL RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17 in 80/18)
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest SZŠ Ljubljana 1. 9. 2018

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času

SZŠ Ljubljana

1. 8. 2023
UPRAVLJANJE ZAVODA  
Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov 1. 9. 2018
Pravilnik o osebni varovalni opremi 1. 9. 2017
Pravilnik o varstvu pri delu 28. 3. 2000
Izjava o varnosti z oceno tveganja 1. 1. 2001
Požarni red 21. 1. 2008
Pravilnik o računovodstvu 15. 1. 2008
Pravilnik o popisu 15. 1. 2008
Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin 15. 1. 2008
Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov 1. 3. 2013
Poslovnik za delo Sveta zavoda Srednje zdravstvene šole Ljubljana 29. 2. 2021
Poslovnik za delo Sveta staršev Srednje zdravstvene šole Ljubljana 30. 1. 2022
Sklep o organiziranju enot, služb in organov Civilne zaščite na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana 22.5.2013
Pravilnik Srednje zdravstvene šole Ljubljana o organizaciji , materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu 1.10. 2011
Pravilnik o šolskem skladu 19. 6. 2008
Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu – mobbinga ter za odpravo njegovih posledic 23. 6. 2008
Kodeks zaposlenih na SZŠ Ljubljana 1. 9. 2017
Knjižica za zaposlene 1. 9. 2023
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO  
Šolska pravila 1. 9. 2023
Šolska pravila o ocenjevanju znanja 1. 9. 2023
Pravila šolske prehrane Srednje zdravstvene šole Ljubljana 1. 9. 2023
Varnostni načrt zavoda 1. 9. 2021
Letni delovni načrt 5. 10. 2023
Publikacija šole – redno izobraževanje 1. 9. 2023
Publikacija šole –izobraževanje odraslih 24. 9. 2023
Šolska kronika Se vodi.

Dokumenti niso povezani s katerimikoli javnimi evidencami.

 

 1. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

 • Podatki o pomembnih dogodkih zavoda:
  • Informativni dan: 16. 2. in 17. 2. 2024
  • Dan šole: 20. 10. 2023

 

 • Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda:
 • Sodelovanje s socialnimi in zdravstvenimi zavodi
 • Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana – vključevanje v projekte in čistilna akcija Očistimo Poljane
 • Sodelovanje z Inštitutom za javno zdravja – Projekt Zdrava šola
 • Sodelovanje z območno enoto RK Ljubljana – Projekt Prva pomoč pomagam prvi, Projekt Samo eno življenje imaš
 • Partnerstvo s Filozofsko fakulteto, Pedagoško fakulteto, Fakulteto za šport – uvajanje študentov in pripravnikov v pedagoški poklic
 • Sodelovanje s Centrom RS za poklicno izobraževanje
 • Vključevanje v mednarodne projekte – izmenjava učiteljev in dijakov
 • Sodelovanje z Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije
 • Sodelovanje s Skupnostjo zdravstva, farmacije, kemije in kozmetike
 • Sodelovanje z Zbornico medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
 • Sodelovanje z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
 • Sodelovanje s Slovensko filantropijo – prostovoljno delo

 

 • Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ (38. člen ZDIJZ, 28. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi IJZ):
  • Zavod bo letno poročilo objavil na spletni strani v skladu z zakonom.

 

 

 1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA

 

 1. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete katerikoli spletni brskalnik.

 

 1. Opis fizičnega dostopa:
 • na naslovu zavoda: Poljanska cesta 61, Ljubljana;
 • uradne ure: vsak dan od 9.00 do 10.00 ure in od 12.00 do 13.00 ure;
 • soba: uprava šole št. sobe 214c/ II. nadstropje;
 • oseba, pooblaščena za sprejem vloge: Darja Ciber.

 

 1. Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami:
 • V zgradbi na naslovu Poljanska cesta 61, Ljubljana je dostop za invalide na invalidskem vozičku mogoč do glavnega vhoda, nato pa z dvigalom do I., II. in III. nadstropja.
 • Na spletni strani je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 • V šoli je omogočen pogled v dokumentacijo s povečevalno lupo.

 

 1. STROŠKOVNIK in CENIK materialnih stroškov (36. člen ZDIJZ-UPB2) posredovanja informacij javnega značaja in DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO IJZ:
 • Pri ugotavljanju stroškov za posredovanje informacij javnega značaja se uporablja neposredno Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 40/2004).

 

 1. NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA v zvezi z izvajanjem izobraževalnih programov:
 • o pogojih za vpis v izobraževalne programe.

 

VII. POLITIKA ZASEBNOSTI

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev in

dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih za spremljanje njihovega razvoja in

napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela zavoda obdeluje

osebne podatke učencev in dijakov ter staršev oziroma skrbnikov, študentov in udeležencev

izobraževanja odraslih, skladno s področno zakonodajo in splošno uredbo o varovanju

osebnih podatkov.

Naša politika varovanja podatkov vsebuje:

– uporabnike natančno seznanimo, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo

v različne obrazce;

– podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne

dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli druga oseba;

– svoje baze za e-obveščanje na novo oblikujemo ob začetku vsakega šolskega leta,

preverjamo in ažuriramo, da je v njih čim manj naslovov z napakami,

– upoštevamo pravila evropske uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EUR-Lex – 32016R0679 – SL).

 

 1. Podatki, ki jih imamo

 

Podatke ste nam posredovali z izpolnitvijo obrazcev ob vpisu oz. ob začetku novega šolskega

leta v pisni obliki oz. nam jih zaupali preko telefona, elektronske pošte ali kako drugače.

Posamezna soglasja (npr. za uporabo e-naslovov, fotografiranje in drugo) zbiramo vsako

šolsko leto na novo, kar pomeni, da soglasja veljajo eno šolsko leto oz. do pisne dopolnitve,

preklica oz. umika.

 

 1. Kako uporabljamo vaše podatke?

 

Zbrane podatke uporabljamo za obveščanje in izvajanje storitev ter tekočega poslovanja. Vaš

e-poštni naslov lahko uporabljamo za pošiljanje obvestil, povezanih z našimi storitvami,

vključno z vsemi obvestili, ki jih zahteva zakonodaja. Če nam pišete po elektronski pošti,

lahko shranimo vaša e-poštna sporočila, vaš e-poštni naslov in naš odgovor zaradi izboljšanja

kakovosti naših storitev.

 

 1. Hranjenje vaših podatkov

 

Vaše podatke bomo hranili le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi

katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po

izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili

Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del

arhivskega gradiva.

 

 1. Vaše pravice

Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših osebnih

podatkov v skladu s politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih

imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico

omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo

osebo. Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo in osebne podatke v izjavah

opredeljene namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.

Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov: Srednja

zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska 61, 1000 Ljubljana oz. na: szslj@guest.arnes.si

 

 

 

 

                                                            žig                                           RAVNATELJICA:

                                                                                                           mag. Silva Kastelic

(Skupno 4.063 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost