POSLANSTVO IN VIZIJA

 

POSLANSTVO

 
Zavod je Vlada RS ustanovila z namenom neposrednega izvajanja izobraževalnih programov s področja zdravstvene nege in oskrbe.
Poslanstvo našega zavoda je, da izobrazi in vzgoji zdravstvenega delavca, ki je pripravljen za poklic in nadaljnje izobraževanje, ki je ustvarjalen, ima razvite spodobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za svojo razvojno pot. Ima lasten pogled na svet kot samostojen, samozavesten, kritičen in odgovoren posameznik.
 

VIZIJA

 
Usmerjeni smo v ustvarjalnost in kakovost razvoja zavoda, da bomo vsi, ki delujemo v zavodu, uspešno opravili svoje poslanstvo. V to vizijo verjamemo, ker nas usmerja v naše skupne vrednote.
Prizadevamo si:
  1. kakovostno posredovati sodobno znanje in razvijati samostojnega in odgovornega zdravstvenega delavca,
  2. vzgajati z vzgledom za strpno, miroljubno življenje ljudi na šoli in oblikovati demokratične kulturne odnose,
  3. razvijati  ustvarjalnost in sposobnost oblikovati celovito osebnost.

VREDNOTE

 
Strokovnost in inovativnost
 
Zaposleni v zavodu si prizadevamo za nenehno rast in razvoj. Razvijamo znanja in spodbujamo inovativnost ter skrbimo za prenos znanja in izkušenj med zaposlenimi in na udeležence izobraževanja.
 
Poštenost in medsebojno spoštovanje
 
Sledimo načelom poštenosti, spoštovanja, iskrenosti in odkritosti v odnosu do dijakov, poslovnih partnerjev, sodelavcev in drugih udeležencev.
 
Proaktivnost
 
Zaposleni se neprestano in samoiniciativno trudimo in izvajamo stalne izboljšave na vseh ravneh svojega dela v zadovoljstvo dijakov in njihovih staršev ter vseh sodelavcev.
 
Pripadnost
 
Z dobrimi medsebojnimi odnosi razvijamo pripadnost šoli tako pri zaposlenih kot tudi pri vseh udeležencih izobraževanja.
 
Strpnost do drugačnosti
 
S svojim zgledom dijake vzgajamo v strpne ljudi, ki spoštujejo drugačnost in tako delujejo tudi v svojem bodočem poklicu.