Tajnica ŠMK PM in ŠKZI

Vera Orešnik

Pisarna: 211

T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@szslj.si

Uradne ure:
SRE: od 9.30 do 11.00

 

 

 

Pomembne povezave

Državni izpitni center (RIC)

Koledar poklicne mature

Koledar zaključnega izpita

 

ZLATI MATURANTI

Zlati maturanti 2018

Zlati maturanti 2017

ZM 2016 - 22T

Zlati maturanti  2016

 

OPRAVLJANJE POSAMEZNEGA PREDMETA SPLOŠNE MATURE

 

  • Opravljena poklicna matura s 5. predmetom splošne mature omogoča vpis na večino univerzitetnih študijskih programov. Brez 5. predmeta pa v visokošolske študijske programe.
  • Za študij zdravstvene nege 5. predmet ni potreben.
  • Kot 5. predmet lahko izberete katerikoli predmet splošne mature, ki ga ne opravljate na poklicni maturi in ki je pogoj za vpis v izbran dodiplomski univerzitetni študijski program .
  • Podrobnejše pogoje za vpis na posamezne študijske programe vsako leto objavi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (gl. razpis za vpis v dodiplomske študijske programe). Zato je kandidatu prepuščeno, da pravilno izbere predmet splošne mature, ki ga bo opravljal ob poklicni maturi.

 

PRIJAVA

Poklicni maturanti opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature na srednjih šolah, ki izvajajo gimnazijski program (v nadaljevanju gimnazija) pod pogoji in pravili, ki veljajo za splošno maturo. V skladu s 26. členom Zakon o maturi se lahko prijavijo na naslednje načine:

  • PREDPRIJAVA: S posredovanjem naše šole, prijave v začetku septembra!
  • Osebno na izbrani gimnaziji pri tajniku ŠMK za splošno maturo.
  • Na Državnem izpitnem centru (RIC-u), Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana –  ki kandidata s sklepom razporedi na gimnazijo. Pisni vlogi morate priložiti pravilno izpolnjeno Prijavo k izpitu iz predmeta splošne mature in dokumentacijo, ki jo prijava zahteva.

Svetujemo, da se prijavite čimprej, namreč priprave, vaje, seminarske naloge potekajo že od začetka šolske leta!

 

PRIPRAVA NA IZPIT MATURITENEGA PREDMETA

Vse informacije o prijavi in opravljanju izpita – o obveznih vajah, seminarski nalogi, pisnih in ustnih izpitih – dobite na izbrani gimnaziji.

Predmetni izpitni katalogi za splošno maturo za posamezne maturitetne predmete predpisujejo:

  • izdelavo seminarske naloge (npr. za sociologijo, psihologijo idr.)
  • opravljene laboratorijske vaje (npr. za kemijo, fiziko idr.),
  • terenske vaje (npr. za geografijo).

Ministrstvo  za šolstvo in šport je za poklicne maturante objavilo regionalno mrežo šol za izvedbo vaj. Mreža šol je dostopna za javnost na spletni strani MIZŠ in Državnega izpitnega centra. V skladu z maturitetnimi pravili se začnejo seminarske naloge, laboratorijske in terenske vaje izvajati na gimnaziji že v začetku šolskega leta. Zato je pomembno, da se kandidati pravočasno prijavijo na gimnaziji, kjer bodo opravljali maturitetni izpit.

Pri splošni maturi se ocenjuje znanje v obsegu in na način, kot jih opredeljujejo Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo in predmetni izpitni katalogi za splošno maturo. Pogoji opravljanja so znani že dve leti pred izvedbo splošne mature oziroma do začetka pouka v tretjem letniku. Nekatere državne predmetne komisije za splošno maturo (npr. angleščina, nemščina, ruščina idr.) vsako leto objavijo tematske sklope. Informacije so dostopne na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si.

 

IZPITNI ROKI

Splošna matura oziroma maturitetni izpiti splošne mature se opravljajo v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku.

Roki prijave in odjave so enaki kot pri poklicni maturi. Datume pisnih izpitov, obdobje ustnih izpitov oziroma izpitnih nastopov in datum razglasitve rezultatov v posameznem izpitnem roku določi Državna komisija za splošno maturo. Vsi ti datumi so javno dostopni na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si. Podrobnejše datume ustnih izpitov in priprave praktičnega dela izpita pa določi gimnazija oziroma šolska maturitetna komisija za splošno maturo.

Če kandidat v spomladanskem izpitnem roku poleg poklicne mature prijavi tudi opravljanje posameznega izpita splošne mature, se lahko dogodi, da se koledarja poklicne in splošne mature prekrivata. V tem primeru mora kandidat najkasneje ob prijavi poklicne mature na spomladanskem izpitnem roku nasloviti prošnjo na Državno komisijo za splošno maturo, ki s sklepom dovoli kandidatu, da opravlja izpit splošne mature v jesenskem izpitnem roku istega leta, pri čemer dosežek jesenskega izpitnega roka pri tem predmetu velja za dosežek v spomladanskem izpitnem roku. Ta sklep kandidatu omogoči izpolnjevanje pogojev na prvem prijavnem roku, ki ga izvajajo visokošolske prijavno-informacijske službe.

Na posameznem izpitnem roku splošne mature kandidat lahko opravlja le en izpit splošne mature. Na naslednjem izpitnem roku splošne mature kandidat lahko ponovno opravlja isti izpit, lahko pa v skladu s 25. členom Zakona o maturi izbere drugega. Kandidati s posebnimi potrebami lahko uveljavljajo enake pravice kot pri poklicni maturi. V tem primeru morajo izpeljati vse potrebne postopke na gimnaziji, kjer bodo opravljali izpit splošne mature, pri tajniku ŠMK za splošno maturo.

 

OBJAVA REZULTATOV
Na dan razglasitve rezultatov splošne mature so objavljeni rezultati splošne mature na spletni strani http://matura.ric.si. Kandidat po vstopu na spletno stran vpiše svoj EMŠO in izpitno šifro, ki jo je prejel na listu s šiframi. Rezultati so informativnega značaja. Uradni rezultat in obvestilo kandidat dobi na gimnaziji, kjer je opravljal izpit splošne mature. Za te kandidate ne more veljati pogojna pozitivna ocena, ki jo navaja 38. člen Zakona o maturi in velja za kandidate, ki so opravljali splošno maturo. Kandidati imajo možnost vpogleda in ugovora na oceno v skladu z roki in navodili, ki veljajo za splošno maturo.
(Skupno 8.730 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost